OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG SERWISOWYCH

1. ZAKRES I STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) usług serwisowych obejmują wszelkie stosunki umowne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
dotyczące świadczenia usług w zakresie konserwacji, naprawy, modernizacji itp. urządzeń transportu bliskiego (suwnic, wciągników, wciągarek,
wózków widłowych, maszyn i/lub innych podobnych urządzeń). Niniejsze OWS zastępują i wyłączają wszelkie inne warunki sprzedaży lub zakupu,
nawet jeśli Kupujący wyraźnie i oficjalnie tego nie zaznaczy.
Poniższe OWS zostają włączone i stanowią integralną część oferty i/lub umowy między Stronami, gdy:
a) Strony wyraźnie tak uzgodnią.
b) Istnieją do nich odniesienia w ofercie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia lub umowie pomiędzy Sprzedającym a kupującym.
c) Stanowią załącznik do oferty lub umowy Sprzedającego.
d) Kupujący posiadając wiedzę o nich nie poinformował lub nie zgłosił wniosku o ich zmianę, lub
e) W przypadku, gdy Strony stosowały je wcześniej, a Kupujący nie poinformował lub nie złożył wniosku o ich zmianę.
Przedmiot i zakres usług, cena, warunki płatności, termin realizacji lub okres trwania umowy, jak również inne istotne warunki świadczenia usług są
określone w umowie głównej. Umowa (wraz z wszelkimi załącznikami i niniejszymi OWS) zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia
między Stronami w odniesieniu do tych usług. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszych OWS muszą być uzgodnione w formie pisemnej.

2. BEZPIECZEŃSTWO
Sprzedający zobowiązany jest stosować się do instrukcji bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Kupującego. Obie Strony są zobowiązane
do zapewnienia bezpieczeństwa dla ich pracowników.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Kupujący zapewni Sprzedającemu odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa obowiązujące na terenie, na
którym będą prowadzone prace.
Sprzedający ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli jej wykonanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników Sprzedającego,
Kupującego bądź osoby trzeciej.

3. OGÓLNE OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający świadczy usługi zgodnie z umową lub ofertą.
Sprzedający świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. OBOWIAZKI KUPUJĄCEGO
Obowiązki Kupującego uzgadniane są w umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kupujący na własny koszt zapewnia Sprzedającemu:
a) Bezpieczny dostęp do urządzeń.
b) Wymagane środki transportu i urządzenia dźwigowe w miejscu pracy (chyba że uzgodniono inaczej w odrębnym dokumencie).
c) Energię elektryczną, wodę i sprężone powietrze wymagane do wykonywania usług.
d) Zarządzanie odpadami.
e) Dostęp dla pracowników Sprzedającego do takich pomieszczeń jak łazienki i garderoby.

5. TERMINY REALIZACJI
Termin realizacji usług jest uzgadniany w umowie lub ofercie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Sprzedający realizuje zlecenie w normalnym czasie
pracy (pon-pią, 8-16).
Sprzedający powinien poinformować Kupującego o opóźnieniu w realizacji zlecenia. Strony dołożą wszelkich starań, aby uzgodnić nowe terminy
wykonania opóźnionych usług.
Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zlecenia w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na opóźnienie,
pod warunkiem że nie wystąpiły one z winy Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych
kosztów poniesionych przez Sprzedającego. Ponadto wszelkie istotne inne terminy i zobowiązania powinny zostać odpowiednio zaktualizowane.
Kupujący zapewnia, że produkcja nie będzie utrudniać lub stanowić zagrożenia dla realizacji zlecenia.

6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W celu realizacji zlecenia, Kupujący dostarczy Sprzedawcy dokumentację techniczną, która jest niezbędna do realizacji zlecenia. Dokumenty
zostaną dostarczone zgodnie z terminami określonymi przez Sprzedawcę.

7. RAPORTY
Jeżeli zakres usługi przewiduje dostawę raportów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyboru formy, formatu raportu oraz sposobu jego
dostawy.

8. PRZENIESIENIE RYZYKA I WŁASNOŚCI
Ryzyko uszkodzenia lub utraty części i komponentów przechodzi na Kupującego w momencie ich dostawy do Kupującego. Części i komponenty
pozostają własnością Sprzedającego do momentu, gdy całkowita należność za nie zostanie w pełni zapłacona.

9. GWARANCJA
Okres gwarancji na dostarczone wykonane usługi, dostarczone części i komponenty wynosi sześć (6) miesięcy od daty ich dostawy.

9.1. WYŁACZENIA GWARANCJI
Odpowiedzialność Sprzedającego (gwarancja) nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
a) Wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i konserwacji.
b) Nieprawidłowej dokumentacji technicznej.
c) Niewystarczającej dbałości lub konserwacji sprzętu przez Kupującego.
d) Normalnego zużycia urządzeń i ich podzespołów.
e) Pracy sprzętu w niezalecanych warunkach otoczenia (temperatury, wilgotności, zapylenia występowania substancji
żrących.
f) Przyczyn niezwiązanych ze Sprzedającym,

9.2. ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE PRZEZ KLIENTA
Podstawą uznania roszczenia z tytułu gwarancji, jest niezwłoczne zgłoszenie usterki e-mailem lub pocztą niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu siedmiu (7) dni od wystąpienia zdarzenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego, Sprzedający według własnego uznania, bez zbędnej zwłoki, winien ponownie wykonać,
naprawić lub wymienić wadliwą cześć i/lub usługę.

9.3. JEDYNA I WYŁĄCZNA GWARANCJA
Gwarancja opisana w punkcie 9 (powyżej) jest jedyną i wyłączną gwarancją dostarczoną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego i
zastępuje oraz wyłącza wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane wynikające z działania prawa lub inne, w tym, ale nie
wyłącznie, gwarancje handlowe.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I POUFNOŚĆ
Żadnego z postanowień umowy nie należy rozumieć jako przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej odnoszących się do usług,
raportów, innych dokumentów wydanych przez Sprzedającego.
Kupujący traktuje wszystkie udostępnione dane jako poufne i nie ujawnia osobom trzecim.
Sprzedający traktuje jako poufne i nie ujawnia danych przekazanych przez Kupującego osobom trzecim.

11. KLAUZULA LOJALNOŚCI
Kupujący zgadza się, że w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres jednego (1) roku od jej wygaśnięcia nie będzie bezpośrednio lub
pośrednio zabiegać, składać ofert pracy, czy też zatrudniać w jakimkolwiek charakterze żadnego pracownika Sprzedającego powiązanego w
jakikolwiek sposób z wykonywaniem usług przez Sprzedającego.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie szkody na mieniu i szkody osobiste pod warunkiem, że takie uszkodzenia lub szkody
spowodowane są bezpośrednio przez rażące zaniedbania Sprzedającego.
Łączna odpowiedzialność za szkody bezpośrednie związane z usługami Sprzedającego realizowanych na podstawie oferty lub umowy
ograniczona jest do maksymalnej kwoty w wysokości 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy PLN) we wszystkich przypadkach, w odniesieniu do każdego
zdarzenia lub serii zdarzeń razem.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego i/lub osób trzecich w za wszelkie pośrednie szkody (w tym, lecz
nieograniczone do utraty zysków, utraty dochodów i strat w produkcji).

13. SIŁA WYŻSZA
Każda ze stron ma prawo zawiesić wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy lub oferty, z wyjątkiem obowiązku dokonania
płatności, w przypadkach, gdy taka realizacja jest utrudniona przez okoliczności niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy. Dotyczy to takich zdarzeń jak strajki, rewolucje, wojny, awarie lub ograniczenia dostawy energii, paliw, transportu, sprzętu lub
innych towarów lub usług, katastrofy żywiołowe, działania rządowe, zakazy eksportu lub importu, pożary, wybuchy, powodzie, sabotaże,
niepokoje społeczne lub opóźnienia dostawy podwykonawcy (gdy są spowodowane działaniem siły wyższej w rozumieniu niniejszego ustępu).
Strona traci prawo powoływania się na siłę wyższą, jeżeli nie powiadomi drugiej Strony na piśmie, bez zbędnej zwłoki, po tym jak stała się
rzeczywiście świadoma jej wystąpienia.

14. WYPOWIEDZENIE UMOWY
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli druga Strona istotnie naruszyła swoje zobowiązania wynikające z umowy, a takie
naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu obustronnie uzgodnionego terminu. Wypowiedzenie musi zostać złożone pisemnie i przesłane pocztą
lub drogą elektroniczną.
Sprzedający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy należność/należności z tytułu umowy nie zostały uregulowane
w terminie lub jeżeli Kupujący przedstawił wniosek o upadłość lub likwidację.

15. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Polskim.
Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą ostatecznie rozstrzygane w sądach właściwych dla miejsca siedziby lub rejestracji
Sprzedającego

CRANE EXPERTS S.C., Ul. Rokicka 56, 42-450 Rokitno Szlacheckie, NIP 6492312747, REGON 380400564. Tel. +48 606-814-914.

Skontaktuj się

z naszym doradca w dziedzinie suwnic